ŠPORTOVÝ AREÁL – OTVORENÝ DENNE

od 8,00 hod do 22,00 hod

 

V areáli MŠA je z bezpečnostných dôvodov ZAKÁZANÝ vstup kočíkov na in-line dráhu.

 

  Opatrenia počas epidemiologickej situácie na Slovensku od 29.04.2021

 Vstup a pobyt na ihrisku je povolený v zmysle aktuálnych epidemiologických opatrení.

WC je zatvorené.

 

 

 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK 

Multifunkčného ihriska obce Zohor

 

 88 kBPrevádzkový poriadok MŠA

 

 

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto

prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

 1. Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch multifunkčného ihriska (ďalej „MŠA") zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ako i požiarnej ochrany.
 2. V celom areáli majiteľ MŠA ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie.
 3. Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na MŠA sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu športoviska.
 4. V celom areáli MŠA je zakázaný vstup psov.
 5. V celom areáli MŠA je zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel okrem obslužných vozidiel a vozidiel záchranných zložiek.
 6. V areáli MŠA je zakázané bicyklovanie po in-line dráhe, trávnatých plochách, po ploche detského ihriska a ostatných športovísk. Je zakázaná agresívna jazda na bicykloch, ktorá by ohrozovala ostatných návštevníkov areálu.
 7. V celom areáli MŠA je zakázané znečisťovať areál i jeho okolie odpadkami, je zakázané rozkladať oheň, prinášať zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie.
 8. V areáli MŠA je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, futbalové brány, preliezanie plotov a brán, preliezať a preskakovať mantinely. Taktiež je zakázané používať športoviská na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.
 9. V blízkosti detského ihriska a na športoviskách je zakázané fajčiť.
 10. Vstup na detské ihrisko je povolené deťom do 10 rokov. Pre osoby mladšie ako 8 rokov len pod dozorom rodiča, vyučujúceho alebo inej poverenej dospelej osoby.
 11. V prípade nevhodného správania sa na MŠA (vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov MŠA.
 12. V priestoroch MŠA je zákaz konzumovania alkoholických nápojov mimo obecných a spoločenských akcií a vyhradených priestorov. Taktiež je zakázané vstupovať na MŠA pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 13. Korčuľovanie na in-line dráhe je povolené iba v smere vyznačenej jazdy.
 14. Korčuľovanie na in-line dráhe počas futbalových zápasov bude z časti obmedzené (časť inline dráhy bude uzatvorená)
 15. Na hraciu plochu MŠA je povolený vstup iba vo vhodnej obuvi povolenej pre danú plochu (napr. umelá tráva - zákaz vstupu v kopačkách s vymeniteľnými štupľami, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi). O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba.
 16. Úmyselné poškodzovanie športovísk a ich zariadení je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ MŠA je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá prevádzkovateľ ani správca ihriska. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca.
 17. Užívatelia ihriska sú povinní riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram športovísk.
 18. Časový harmonogram využitia ihrísk zostavuje a riadi správca areálu. Podujatia organizované obcou, organizáciami a inými združeniami majú pred všetkými prednosť. Jednotlivé organizácie si môžu rezervovať dané ihrisko (ľadové, umelá tráva) maximálne na 2 hodiny denne. Ak organizácia, ktorá má rezervované ihrisko a nezačne ho využívať do 10 min od začatia rezervácie, je ihrisko automaticky sprístupnené verejnosti! 

 

     Správca areálu: správca MŠA – zamestnanec obce Zohor

     Údržba areálu: vyčlenení pracovníci obce Zohor

 

     Telefónne linky pre záchranné služby:

   112 – tiesňové volanie

   150 – hasičská a záchranná služba                                                                                                    

   155 – záchranná zdravotnícka služba                                                                       

   158 – polícia                                               

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie