ŠPORTOVÝ AREÁL – OTVORENÝ DENNE

v letných mesiacoch od 06:00 hod do 22:00 hod

v zimných mesiacoch od 08:00 hod do 21:30 hod

 

 

Vnútorný predpis - cenník prenájmov jednotlivých ihrísk a celého multifunkčného športového areálu

 

 

Prevádzkový poriadok

Multifunkčného športového areálu obce Zohor

 245 kBPrevádzkový poriadok MŠA 

Vstupom do Multifunkčného športového areálu vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto

prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

PREVÁDZKOVÝ ČAS

Multifunkčný športový areál je prístupný verejnosti v čase

v letných mesiacoch od 06:00 hod do 22:00 hod

v zimných mesiacoch od 08:00 hod do 21:30 hod

 1. Návštevník je povinný dodržiavať v priestoroch Multifunkčného športového areálu (ďalej len „MŠA") zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a/alebo požiarnej ochrany.
 2. Návštevník je povinný prispôsobiť svoju činnosť v MŠA aktuálnym klimatickým podmienkam a pri činnosti používať vhodnú výstroj, obuv a ochranné prvky.
 3. Vstup do MŠA a všetky činnosti v ňom sú na vlastné riziko a nebezpečie. Vlastník a/alebo správca MŠA nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie a/alebo majetok návštevníkov počas vykonávania akejkoľvek činnosti v MŠA.
 4. Návštevník je povinný sa v MŠA riadiť pravidlami slušného správania, týmto prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu, usporiadateľa podujatia, vlastníka MŠA a/alebo ich zástupcu.
 5. Návštevník je povinný vykonávať akúkoľvek činnosť v MŠA tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia iných návštevníkov a majetku.
 6. Do MŠA je zakázaný vstup psov.
 7. Do MŠA je zakázaný vjazd všetkých motorových vozidiel okrem obslužných vozidiel a/alebo vozidiel bezpečnostných a záchranných zložiek. Obslužné vozidlá môžu zotrvať v MŠA iba na nevyhnutý čas.
 8. V MŠA je zakázané bicyklovanie a/alebo kolobežkovanie po in-line dráhe, trávnatých plochách, ploche detského ihriska a plochách športovísk. Návštevník je povinný v blízkosti detského ihriska zoskočiť z bicykla/kolobežky. V MŠA je zakázaná rýchla a/alebo agresívna jazda na bicykloch/kolobežkách, ktorá by ohrozovala alebo mohla ohroziť ostatných návštevníkov MŠA.
 9. V MŠA je zakázané: (i) odhadzovať odpadky mimo na to určených nádob a/alebo miest, (ii) rozkladať oheň, (iii) prinášať a používať zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie, (iv) konzumovať jedlo a nápoje priamo na športoviskách a/alebo herných prvkoch MŠA.
 10. V MŠA je zakázané: (i) lezenie na konštrukcie športovísk, futbalové brány, prvky a/alebo zariadenia, (ii) preliezanie plotov a brán, (iii) preliezanie a preskakovanie mantinelov, (iv) používanie športovísk na iné účely ako sú určené a iným ako obvyklým spôsobom.
 11. Na detskom ihrisku a/alebo na športoviskách a v ich blízkosti je zakázané fajčiť.
 12. Používanie prvkov a/alebo zariadení detského ihriska je povolené deťom do 10 rokov, pričom deti mladšie ako 8 rokov môžu používať prvky a/alebo zariadenia detského ihriska len pod dozorom rodiča, učiteľa, vychovávateľa a/alebo inej zodpovednej dospelej osoby.
 13. V prípade nevhodného správania sa v MŠA (najmä vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napadnutie inej osoby, poškodzovanie areálu a/alebo prvkov a/alebo zariadení, nadmerné požitie alkoholických nápojov a pod.) je správca, usporiadateľ podujatia, vlastník MŠA a/alebo ich zástupca oprávnený takéhoto návštevníka vykázať z MŠA.
 14. V priestoroch MŠA je zakázané konzumovanie alkoholických nápojov mimo obecných a spoločenských akcií a vyhradených priestorov. Taktiež je zakázané vstupovať na MŠA pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
 15. Korčuľovanie na in-line dráhe MŠA je povolené iba v smere vyznačenej jazdy. Korčuľovanie na in-line dráhe MŠA v časti pri futbalovom ihrisku je počas futbalových zápasov zakázané.
 16. Na hraciu plochu športovísk MŠA je povolený vstup iba vo vhodnej obuvi povolenej pre konkrétnu plochu (napr. umelá tráva - zákaz vstupu v kopačkách s vymeniteľnými štupľami, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi a pod.). O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca, usporiadateľ podujatia a/alebo vlastník MŠA a/alebo ich zástupca.
 17. V MŠA je zakázané akýmkoľvek spôsobom neoprávnene manipulovať s hracími prvkami a/alebo zariadeniami.
 18. Vlastník MŠA je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej na MŠA, hracích prvkov a/alebo zariadeniach.
 19. Návštevník je povinný riadiť sa a dodržiavať časový harmonogram jednotlivých športovísk MŠA.
 20. Časový harmonogram využitia športovísk zostavuje a riadi správca, usporiadateľ podujatia, vlastník MŠA a/alebo ich zástupca. Podujatia organizované vlastníkom MŠA, organizáciami vlastníka MŠA a inými subjektami, ktoré majú sídlo v obci Zohor, majú prednosť pred inými záujemcami. Jednotlivé organizácie si môžu rezervovať konkrétne športovisko (napr. ľadové ihrisko, ihrisko s umelou trávou a pod.). Ak organizácia, ktorá má rezervované konkrétne športovisko, toto nezačne využívať do 10 min od začatia rezervácie, rezervácia sa ruší a športovisko je automaticky sprístupnené verejnosti.
 21. MŠA je monitorovaný kamerovým systémom, a to v záujme ochrany života a zdravia návštevníkov areálu a ochrany majetku. Správcom kamerového systému je vlastník MŠA (obec Zohor). Kompletné podmienky spracovania osobných údajov kamerovým systémom nájdete na webovej stránke http://www.obeczohor.sk/index.php/obecnapolicia .

Správca areálu MŠA: príslušný zamestnanec obce Zohor

Údržba areálu: vyčlenení pracovníci obce Zohor

Prípadné poškodenie herných prvkov alebo časti ihriska je potrebné nahlásiť vlastníkovi MŠA na telefónnom čísle: 02/65961 120, 122

Prevádzkovateľ kamerového systému: Obec Zohor

Telefónne linky pre záchranné služby:

112: tiesňové volanie                                                                                                                      

150: hasičská a záchranná služba                                                                                                    

155: záchranná zdravotnícka služba                                                                       

158: polícia                                                                                                                              

0918 908 952: Obecná polícia obce Zohor  

Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Zohore

Uznesením č. 25/37/2022 zo dňa 17.06.2022.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie