Obrázok knižnice
 

Záhradná 7,

900 51 Zohor

 

IČO42 185 132

 34 kBPotvrdenie o pridelení IČO

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvo s právnou subjektivitou evidované podľa Zákona č. 97/2013 Z.z.

Dátum zápisu do registra: 21.4.1998

Pôvodne: Lesné spoločenstvo Zohor evidované podľa zákona č. 181/1995 Z.z. bez právnej subjektivity zo dňa 4.4.1996 

  • O nás

Štatutárne orgány

Výbor:

·         Stanislav Bertovič-predseda

·         Martin Havlík-tajomník

·         Ing. Vladimír Struhár-člen

·         Miroslav Valovič-člen

·         Róbert Zálesňák-hospodár

Dozorná rada:

·         Karol Šteffek-predseda

·         Cecília Lacková-člen

·         Marián Rybár-člen

·         Ján Urbanič-člen

Platné od 17.9.2018

  • História

Povojnové obdobie

V období rokov 1930-1944 založila skupina obyvateľov Zohora na čele s Jánom Kovárom, Fabiánom Rybárom a Tomášom Havranom Lesné spoločenstvo v Zohore.

Keďže v tej dobe lesy v katastri Zohor patrili Urbárskej obci v Zohore, tak Spoločenstvo požiadalo Ministerstvo zemědelství o pridelenie  lesa. Ministerstvo pridelilo spoločenstvu 175 k.j. z lesného revíru Lozorno a 130-160 k.j.j z lesného revíru Stupava. Po vojne Štátny pozemkový úrad pôvodne rozhodnutie Ministerstva zrušil a pridelil  Spoločenstvu les vo výmere 335 k.j. z lesného revíru Láb. Spoločenstvo začalo rokovania s vlastníkom lesa, grófom Ľudovítom Károlyim z veľkostatku Stupava.

Spoločenstvo prvou kúpnou zmluvou kúpilo od grófa les vo výmere cca 192 ha 78 á za cenu 1 005 000 Ks. Na začiatku roku 1945 druhou kúpnou zmluvou Spoločenstvo dokúpilo od grófa hájovňu a ďalší les vo výmere 49 ha 59 á za cenu 585 880 Ks. Spoločenstvo malo riadne v držbe a užívaní tento spoločný les, hospodárilo na ňom podľa vtedajších právnych predpisov.

V roku 1953 vplyvom politických zmien JRD Zohor prevzalo všetku písomnú agendu od Spoločenstva a prakticky mu znemožnilo vykonávať práce v spoločnom lese.  Zo zákona boli v roku 1958 lesy vo vlastníctve Spoločenstva odovzdané  do obhospodarovania Krajskej správe Bratislava-Pezinok a všetky spoločenstvá v SR vrátane Lesného spoločenstva v Zohore zrušené.


Transformácia

Lesné spoločenstvo Zohor-pozemkové spoločenstvo vzniklo obnovením bývalého Lesného spoločenstva v Zohore a bývalého Lesného spoločenstva legionárov v Zohore registráciou na Ministerstve vnútra SR zo dňa 5.2.1992 podľa zák. 83/1990 združením a zápisom majiteľov a dedičov nežijúcich majiteľov podielov spoločnej nehnuteľnosti do zoznamu spoločníkov a prispôsobením svojich právnych pomerov ustanoveniam zák. č. 181/1995 Zb. z v súčinnosti s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 590/1991 Zb.

Spoločenstvo muselo vplyvom zmien právnych predpisov v SR niekoľkokrát prispôsobovať svoje pomery týmto zmenám. V roku 1996 bolo zaevidované Obvodným úradom Malacky ako pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity. Neskôr v roku 1998 sa Spoločenstvo transformovalo na pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. V roku 2018 prišlo k zmenám v Stanovách a Zmluve o pozemkovom spoločenstve. Výbor Spoločenstva sa vždy snaží o to, aby fungoval v súlade s právnymi predpismi v SR.

Po niekoľkoročných rokovania s rôznymi úradmi sa Spoločenstvu podarilo navrátiť do vlastníctva lesné pozemky v katastrálnom území Láb vo výmere 56,9577 ha z pôvodných 242,379 ha. Zostávajúce lesné pozemky sa naďalej Spoločenstvo snaží získať naspäť do svojho vlastníctva.


Súčasnosť

V súčasnosti sa Výbor Spoločenstva okrem iného zameriava najmä na stabilizáciu svojej právnej formy a na zveľaďovanie pozemkov vo vlastníctve Spoločenstva, ktoré boli v minulosti zanedbané. Vo svojom lese nemôžeme ťažiť, ale najskôr musíme dať do poriadku všetky papiere a dokumenty. Vyzývame preto starších podielnikov, aby svoje podiely prenechali mladším potomkom, ktorí by tak mali dostatok času zoznámiť sa a priučiť sa ako sa dobre starať o majetok, na ktorí sa ich predkovia tak nadreli.

Výbor každoročne pripravuje Valné zhromaždenie s občerstvením pre podielnikov Spoločenstva.

Výbor Spoločenstva naďalej pokračuje v pátraní v archívoch, ktoré uskutočňujú členovia vo svojom voľnom čase. Zameriavame sa na hľadanie prvej kúpnej zmluvy alebo iných zmienkach o Spoločenstve. Keďže Spoločenstvu bola odobraná všetka dokumentácia.

Po tých všetkých návštevách v archívoch si človek uvedomí aké bolo v minulosti náročné mať majetok a plniť podmienky, ktoré si úrady kládli. Pri návšteve lesa v Lábe môžete natrafiť na strom, ktorý tam zasadili ešte Vaši predkovia a pri pohľade na ten strom tam vidíte svojho otca, deda, pradeda, uja... Preto musí byť snahou a cieľom Spoločenstva zachovať toto dedičstvo a zveľaďovať ho pre našich potomkov!!!

  • Aktuality

  • Dokumenty

 221 kBGDPR

 

 254 kBStanovy LSZ

 

 231 kBZmluva o pozemkovom spoločenstve

 

  • Fotogaléria

 

  • 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie